skip to Main Content

Uw privacy is belangrijk voor u. Daarom gaan wij zorgvuldig en veilig om met de persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers en andere geïnteresseerden. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Ook staat er in deze privacyverklaring wat uw rechten en onze verplichtingen zijn.

Bij PARLAYAN willen we dat u goed wordt ondersteund en daarvoor hebben wij uw gegevens nodig. Daarnaast zijn er wetten en regels waaraan wij moeten voldoen. Dit zijn onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Zorgverzekeringwet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

PARLAYAN gebruikt de volgende uitgangspunten bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens dat wij verwerken zijn verderop in dit document beschreven onder Verwerking van persoonsgegevens.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze nodig hebben en verwerken niet meer gegevens dan daarvoor noodzakelijk is.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere organisaties en partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zorgen er voor dat u op de hoogte bent van uw rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, wij wijzen u hierop en respecteren uw rechten.

De directeur van PARLAYAN is tevens ‘Functionaris Gegevensbescherming’ en daarmee verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Hij is bereikbaar per e-mail via info@parlayan.nl, per telefoon op 06-2843770 en per post via:
PARLAYAN BV
Tav dhr. H. Parlayan
Erasmusweg 47
9602 AC Hoogezand

U kunt bij hem terecht voor al uw vragen en verzoeken omtrent privacy of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door PARLAYAN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het bieden van passende ondersteuning, begeleiding en behandeling;
 • zorgondersteunende functies zoals dossierbeheer, werkbegeleiding en intervisie;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • een verantwoorde bedrijfsvoering i.v.m. het factureren van zorgprestaties.

Voor eerdergenoemde doelstellingen verwerkt PARLAYAN onder meer de volgende persoonsgegevens van cliënten:
– achternaam en voornamen                                 
– telefoonnummer                        
– E-mailadres                                    
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– verzekeringsgegevens
– gezondheidsgegevens
– gegevens van uw huisarts en andere zorgverleners
– gegevens over het verlenen van zorg. Denk hierbij aan: de verwijzing, het intakeverslag, informatie over uw gezondheid, het begeleidingsplan of de behandelovereenkomst, de begeleidingsafspraken, de behandeling of medicijnen die u krijgt.
– andere gegevens die nodig kunnen zijn voor goede zorg, ondersteuning of begeleiding bijvoorbeeld de talen die u spreekt, praktische regelzaken en financiën.
– gegevens over gezinssamenstelling
– burgerservicenummer (BSN)

Bewaartermijn persoonsgegevens van cliënten

Als wij u geen zorg of ondersteuning meer geven dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Voor de Jeugdwet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn wij verplicht uw gegevens dan nog 20 jaar te bewaren. Voor de WMO zijn wij verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren vanaf de laatste wijziging in de persoonsgegevens. Wij bewaren de gegevens alleen langer als dat in verband met een zorgvuldige uitvoering van onze taken op grond van deze wetten noodzakelijk is. Na de genoemde termijnen verwijderen wij uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door PARLAYAN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het verifiëren van uw identiteit;
 • het zorgdragen voor de loonadministratie en verzuimbegeleiding;
 • het bepalen van de geschiktheid van medewerkers en om deze geschiktheid aan te kunnen tonen aan onze opdrachtgevers;
 • het voldoen aan wetten en regels.

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerkt PARLAYAN onder meer de volgende persoonsgegevens van medewerkers:
– achternaam en voornamen     
– adresgegevens                             
– telefoonnummer                        
– E-mailadres                                    
– geslacht                                           
– geboortedatum
– overige gegevens zoals documenten die noodzakelijk zijn voor de salarisadministratie en verzuimbegeleiding, arbeidsovereenkomst(en) en functioneringsgesprekken.
– kopie identiteitsbewijs
– burgerservicenummer (BSN)
– CV, diploma’s, certificaten en beroepsregistraties
– Verklaring omtrent gedrag (VOG)
– bankrekeningnummer

Bewaartermijn persoonsgegevens van medewerkers

Uw salarisadministratie wordt 7 jaar bewaard. Dit is een wettelijke bewaarplicht.

Voor uw loonbelastingverklaringen en de kopie van uw identiteitsbewijs geldt een wettelijke bewaarplicht van 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde(n)

Persoonsgegevens van geïnteresseerden in de begeleiding of sollicitanten worden door PARLAYAN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 • Informatieverstrekking of sollicitatie

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via de website via een contactformulier of i.v.m. een sollicitatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PARLAYAN de volgende persoonsgegevens aan geïnteresseerden vragen:
– naam
– adres
– telefoonnummer
– E-mailadres

Bewaartermijn persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden in de begeleiding of sollicitanten zijn wij verplicht om na 4 weken te verwijderen, tenzij u ons toestemming geeft om deze voor een jaar te bewaren.

Na de genoemde termijnen verwijderen dan wel vernietigen wij uw gegevens.

Cookies

PARLAYAN B.V. gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PARLAYAN B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bijzondere persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve als de wet dit bepaalt. Dit verbod geldt niet als de verwerking plaats vindt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht voor de rechter.

Uw rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft recht op uitleg over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we ermee doen.

U heeft recht op inzage in de verwerkte gegevens. Er kan geweigerd worden te voldoen aan dit verzoek indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met: De opsporing en vervolging van strafbare feiten of de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

U hebt het recht op rectificatie van de persoonsgegevens. U kunt ons vragen de persoonsgegevens te verbeteren als ze niet meer kloppen of aan te vullen als ze niet volledig zijn.

U mag ons vragen uw persoonsgegevens te wissen, verwijderen of vernietigen als:

 • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u toestemming voor verwerking intrekt en er geen andere juridische grond voor verwerking aanwezig is;
 • wij uw persoonsgegevens onterecht hebben verwerkt;
 • er sprake is van een wettelijke bepaling die verplicht tot het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • u gegrond bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking.

Wij hoeven gegevens over uw gezondheid niet te verwijderen, wissen of vernietigen:

 • als er een wet is die een afwijkende bewaartermijn kent, tijdens die bewaartermijn mogen wij uw gegevens niet vernietigen;
 • als iemand anders (een derde) een aanmerkelijk belang heeft bij het bewaren van uw gegevens;
 • als dit ervoor zou zorgen dat uw hulpverlener zijn werk niet meer goed kan doen.

U heeft het recht om een gegeven toestemming in te trekken wanneer PARLAYAN gegevens verwerkt.

U heeft recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt u indienen bij de eerder genoemde Functionaris Gegevensbescherming.

U hebt recht op het overdragen van uw persoonsgegevens, voor zover dit mogelijk en vereist is. U mag ons daarbij verzoeken uw persoonsgegevens te verstrekken op een manier die het voor u gemakkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie (dataportabiliteit).

Voor alle vragen, bezwaar en verzoeken omtrent privacy kunt u terecht bij de eerder genoemde Functionaris Gegevensbescherming. Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten heeft deze het recht om uw identiteit te verifiëren via een identiteitsbewijs (ID, paspoort, rijbewijs).

Wij laten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van een verzoek weten of en in hoeverre we aan uw verzoek voldoen. Als we aan uw verzoek voldoen dan voeren we dit binnen een maand na ontvangst van het verzoek uit.

We mogen deze termijn met twee maanden verlengen, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek. We informeren u hier schriftelijk over, binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Verstrekking aan derden

De gegevens die PARLAYAN in haar bezit heeft, kan aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
PARLAYAN maakt gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van de loonadministratie;
 • het verzorgen van de verzuimbegeleiding.

PARLAYAN geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden afspraken gemaakt, om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal PARLAYAN de door de cliënt verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan PARLAYAN persoonsgegevens delen met derden indien hier, door de cliënt, schriftelijk toestemming voor wordt gegeven.

Binnen de EU
PARLAYAN verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
PARLAYAN verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

PARLAYAN heeft onder andere de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens PARLAYAN van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk daarmee om.
 • Medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun functie of werkzaamheden. Per medewerker wordt de toegang ingesteld.
 • PARLAYAN anonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • De medewerkers van PARLAYAN zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de maatregelen voor informatiebeveiliging.
 • Het informatiebeveiligingsbeleid van PARLAYAN wordt jaarlijks geëvalueerd en wanneer dat nodig is bijgesteld en verbeterd.
 • PARLAYAN maakt voor de verwerking van cliëntgegevens gebruik van beveiligde registratiesystemen. Dat wil zeggen dat de leveranciers hiervan eveneens gebruik maken van strenge beveiligingsmaatregelen voor deze systemen, voldoen aan wettelijke eisen en hun beveiligingsbeleid steeds weer opnieuw evalueren en verbeteren.

Klachten

Heeft u een klacht over de uitvoering van deze privacyverklaring of bent u niet tevreden over hoe wij  omgaan met uw privacy dan kunt u altijd contact opnemen met uw begeleider of de eerder genoemde functionaris gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk om uw klacht direct kenbaar te maken bij het Klachtenportaal Zorg. Bijvoorbeeld als u het lastig of moeilijk vindt om uw klacht met iemand van PARLAYAN te bespreken.

Via het Klachtenportaal Zorg kunt u gratis gebruik maken van een onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie over de procedure en de termijnen zie:  https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/
Contact opnemen met Klachtenportaal Zorg kan via volgende link: https://klachtenportaalzorg.nl/contact/  Hier vindt u ook altijd de meest actuele contactgegevens.

Per mail is het Klachtenportaal bereikbaar via Info@klachtenportaalzorg.nl en bellen kan op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur via 0228 -322205.

Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website www.parlayan.nl/klachten (onder contact)

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke toezichthouder. Dit is de autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Back To Top